Cần Thơ tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023

Cần Thơ tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023

Ngày 15/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 70-KH/BCSĐ ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

 Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thứ nhất, giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tập trung quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy; gắn việc triển khai chuyên đề năm 2023 với thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

Phối hợp tốt với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Kế hoạch của Thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và theo phân công tại Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 217-KH/BCSD ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban cán sự đảng Uy ban nhân dân thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện hoặc chủ động tổ chức thực hiện đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Thứ hai, giao Giám đốc Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; kịp thời đề xuất chấn chỉnh và đề xuất xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm quy định Đảng, vi phạm pháp luật; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khi có yêu cầu.

Tổ Kiểm tra đột xuất của Sở Nội vụ kiểm tra tại một số đơn vị

Nguyễn Hoàng