1. Vị trí và chức năng của Trang tin điện tử cải cách hành chính thành phố Cần Thơ

Ban Biên tập Trang tin Cải cách hành chính là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về các mặt hoạt động của Trang tin Cải cách hành chính - kênh thông tin cải cách hành chính chính thống của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ trên mạng Internet có địa chỉ truy cập là cchccantho.gov.vn.

2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang tin Cải cách hành chính

  • 1. Ban Biên tập Trang tin CCHC có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên.
  • 2. Ban Biên tập hoạt động theo chế độ thủ trưởng, các thành viên chấp hành sự phân công của Trưởng Ban Biên tập.
  • 3. Ban Biên tập Trang tin CCHC hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm; được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ trong giao dịch công.

Quyết định kiện toàn Ban Biên tập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần ThơXem chi tiết