Tìm kiếm văn bản khác:

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Kèm văn bản
1 409/STTTT-TTCNTT&TT 08/03/2023
Về việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng di động Can Tho Smart
2 12/QĐ-BCĐCCHC 08/03/2023
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
3 45/TB-VPUB 06/03/2023
Thông báo  kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại Hội nghị phân tích Chỉ số Cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2022 và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về CCHC năm 2023 
4 595/QĐ-UBND 06/03/2023
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ
5 651/UBND-NC 02/03/2023
Về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
6 90/CĐ-TTg 28/02/2023
Công điện về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hổ khẩu, sổ tạm trú giấy
7 504/QĐ-UBND 27/02/2023
Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8 55/TB-VPCP 24/02/2023
Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03 tháng 02 năm 2023
9 462/SNV-CCHC,VTLT 21/02/2023
Về việc phối hợp chuẩn bị báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính
10 463/SNV-CCHC,VTLT 21/02/2023
Về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ
11 38/KH-UBND 21/02/2023
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
12 371/SNV-CCHC,VTLT 14/02/2023
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
13 223/STTTT-TTCNTT&TT 10/02/2023
Công văn thông báo kết quả kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư
14 310/HD-SNV 09/02/2023
Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
15 25/KH-UBND 07/02/2023
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
16 385/BNV-CCHC 06/02/2023
Về việc tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
17 289/UBND-KSTT 02/02/2023
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
18 03/CT-TTg 27/01/2023
Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
19 11/2022/TT-BNV 30/12/2022
Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
20 246/KH-UBND 26/12/2022
Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023
21 241/KH-UBND 26/12/2022
Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2023
22 244/KH-UBND 20/12/2022
Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
23 10/2022/TT-BNV 19/12/2022
Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu
24 243/KH-UBND 16/12/2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023
25 242/KH-UBND 16/12/2022
Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
26 3655/HĐTĐ.CCHC 21/11/2022
Về việc thông báo thời gian thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và thẩm định kết quả cải cách hành chính năm 2022 trên Phần mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC
27 3475/HĐTĐ.CCHC 04/11/2022
Về việc vận hành thử nghiệm Phầm mềm Chấm điểm Chỉ số CCHC
28 3789/QĐ-UBND 03/11/2022
Quyết định phê duyệt Danh sách Cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
29 779/QĐ-HĐTĐ 28/10/2022
Về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
30 220/KH-UBND 26/10/2022
Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
31 370/VTLTNN-NV 10/05/2022
Về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử
32 51/QĐ-BCĐCCHC 27/04/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
33 2319/VPCP-KSTT 14/04/2022
Về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu