Quận Ô Môn ra mắt mô hình “Phát trả kết quả hồ sơ hành chính công tận nhà”

Ngày 04/7/2014, Ủy ban nhân dân quận Ô Môn phối hợp cùng Bưu điện thành phố Cần Thơ ra mắt mô hình dịch vụ“Phát trả kết quả hồ sơ hành chính công tận nhà” khi đến giao dịch hành chính với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận. Dịch vụ được thực hiện trên 5 lĩnh vực (Kinh tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường), với 36 thủ tục hành chính, cụ thể như sau:


Ông Lê Việt Sĩ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn phát biểu khai mạc buổi lễ


Lãnh đạo Bưu điện thành phố phát biểu 


 

1. Lĩnh vực Kinh tế:

- Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trường hợp bị mất, cháy, rách nát.

- Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

- Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực).

- Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.

- Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (trường hợp Giấy phép hết hiệu lực).

- Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong phạm vi thành phố Cần Thơ.

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong phạm vi thành phố Cần Thơ.

- Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong phạm vi thành phố Cần Thơ (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần).

- Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong phạm vi thành phố Cần Thơ (trường hợp Giấy phép được cấp hết hiệu lực).

- Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3).

- Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3).

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

 - Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).

- Cấp sửa đổi, bổ sung Giáy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

- Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy).

2. Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã).

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi nơi đăng ký kinh doanh).

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi số lượng xã viên, người đại diện, Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã).

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi tên Hợp tác xã).

 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi trụ sở chính). - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã).

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhCấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh.

- Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

- Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác).

3. Lĩnh vực Xây dựng:

- Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị.

- Cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị.

- Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị.

4. Lĩnh vực Tư pháp:

- Xác định lại dân tộc.

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

5. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:

- Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất.

- Cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Cung cấp thông tin đất đai.

- Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.

Thông qua mô hình dịch vụ này, sẽ  tiết kiệm nhiều được thời gian và chi phí đi lại, đồng thời giảm rủi ro trong lưu thông cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính. Đồng thời, giúp cho cơ quan hành chính nhà nước giảm bớt tình trạng quá tải trong giao dịch với người dân, tập trung nhiều cho xử lý công việc chuyên môn, nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng các bước nghiệp vụ đảm bảo trả kết quả đúng hẹn./.

Phòng CCHC