Xây dựng và phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành

Sáng 08/12/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo.

Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức Trung ương; Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo, công chức một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu 63 địa phương có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm (VTVL) công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp; Thông tư hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.

20/20 Bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành. 15/15 Bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Về VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số là 840 vị trí, chia ra: Vị trí lãnh đạo, quản lý là 122 vị trí (vị trí đã quy định tại Thông tư là 107 vị trí; VTVL chưa quy định tại Thông tư là 13 vị trí lãnh đạo, quản lý; 02 vị trí chuyên gia).

VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành là 656 vị trí; VTVL công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung là 40 vị trí; VTVL hỗ trợ, phục vụ là 22 vị trí.

VTVL trong cơ quan thuộc Chính phủ: Vị trí lãnh đạo quản lý là 31 vị trí; VTVL đã quy định tại Thông tư là 10 vị trí. 

VTVL áp dụng chức danh, chức vụ tương đương: 21 vị trí, bao gồm: 09 VTVL sẽ áp dụng chức danh, chức vụ tương đương theo Thông tư số 12/2022/TT-BNV, 02 VTVL sẽ do các chức danh lãnh đạo, quản lý khác kiêm nhiệm (Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý) và 10 VTVL trong các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan thuộc Chính phủ sẽ áp dụng Thông tư hướng dẫn của các Bộ quản lý ngành về VTVL lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và VTVL hỗ trợ, phục vụ thì áp dụng các VTVL theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

VTVL trong đơn vị sự nghiệp công lập có tổng số 559 vị trí, chia ra: VTVL lãnh đạo, quản lý là 110 vị trí; VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành là 392 vị trí; VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung là 30 vị trí; VTVL hỗ trợ, phục vụ là 27 vị trí.

VTVL cán bộ, công chức cấp xã, tổng số là 17 vị trí, bao gồm: cán bộ chuyên trách là 11 vị trí; công chức cấp xã là 06 vị trí.

Về triển khai xây dựng và phê duyệt VTVL, căn cứ quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và quy định của Chính phủ hướng dẫn thi hành, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai xây dựng và phê duyệt VTVL công chức, viên chức làm cơ sở để tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo VTVL. Một số bộ, ngành, địa phương có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và phê duyệt VTVL như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam…; các địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu ở địa phương

Nhìn chung, việc xây dựng danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực của VTVL cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Các VTVL được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các VTVL được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ góp phần thực hiện được 3 mục tiêu của việc xây dựng VTVL của hệ thống chính trị: (1) Đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; (2) Thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; (3) Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo VTVL.

Việc xác định VTVL của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực bảo đảm theo hướng dẫn thống nhất, liên thông trong hệ thống các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, khắc phục toàn bộ tồn tại, hạn chế đối với việc xác định VTVL gắn với ngạch tối thiểu như quy định trước đây.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã triển khai xây dựng và phê duyệt VTVL đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo VTVL nên có điều kiện tiếp cận và điều chỉnh kịp thời theo phân cấp của Chính phủ, vừa bảo đảm tính kế thừa và vừa đáp ứng yêu cầu thống nhất, liên thông, đồng bộ về xây dựng và quản lý VTVL trong hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu định hướng nội dung trao đổi, thảo luận.

Báo cáo cũng đề ra mục tiêu chung là tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế về xây dựng và quản lý theo hướng dẫn thống nhất trong hệ thống chính trị, theo quy định của Đảng, Quốc hội và của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; gắn việc phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước; đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo VTVL phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu từ nay đến tháng 3/2024: Hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL làm gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ tháng 4/2024 trở đi: Rà soát, hoàn thiện các quy định về VTVL và điều chỉnh kịp thời VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn sự nghiệp công lập gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước. Đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra.

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, quản lý VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt các chủ trương, yêu cầu của việc xây dựng, quản lý VTVL theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, coi việc xây dựng và phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành để thực hiện việc trả lương theo VTVL đã được thông qua tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, hướng dẫn VTVL theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Điều chỉnh kịp thời VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng Đề án VTVL trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực...

Trên cơ sở Đề án VTVL được phê duyệt, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo VTVL gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước. Thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo VTVL phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương..../.

Mạnh Quân

Nguồn: tcnn.vn