Tập trung cao độ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Sáng ngày 08/7/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ điều hành Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng, Trương Hải Long; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ; lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cùng với cả nước, toàn ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo và tạo được những chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và địa phương. Trong đó có các mặt công tác tiêu biểu nổi bật là:

Thứ nhất, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ và tổ chức thực hiện của các địa phương được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả.

Thứ hai, cả hệ thống hành chính từ trung ương đến địa phương đang nỗ lực thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung xây dựng và đã hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ ba,  tham mưu thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình phù hợp, từng bước, thận trọng, chắc chắn, khả thi, bao trùm và hiệu quả từ ngày 01/7/2024, tạo được hiệu ứng xã hội rất tích cực, thống nhất, đồng thuận cao.

Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính (CCHC) theo hướng trọng tâm, trọng điểm về xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và cải cách công vụ, công chức.

Thứ năm, tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một cách đồng bộ, thống nhất trên tất cả các lĩnh vực của ngành Nội vụ, tạo sự ổn định và phát triển rõ nét của toàn ngành.

Thứ sáu, hoàn thiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống” để thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận ngành Nội vụ còn nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập trước yêu cầu thực tiễn đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Trong khi đó, công việc 6 tháng cuối năm cũng như những năm tới còn rất lớn và nặng nề.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tập trung phân tích và làm rõ một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2024, những mặt được, tiêu biểu nổi bật; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ, khơi thông.

Hai là, đề xuất bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hoàn thành toàn diện, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ năm 2024, nhất là những vấn đề lớn, trọng tâm được nêu trong Báo cáo.

Ba là, từ thực tiễn địa phương, kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc. Trong đó, cần có đề xuất xác đáng từ thực tiễn, tham mưu, hiến kế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phát biểu ngắn gọn, thẳng thắn, chất lượng, đề xuất kiến nghị xác đáng từ thực tiễn; lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nghiên cứu các ý kiến, tiếp thu và trao đổi, giải đáp, chia sẻ những kiến nghị của các địa phương một cách cụ thể, rõ vấn đề, có chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Nội vụ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, chất lượng, phát huy tinh thần chủ động, tích cực gắn trách nhiệm người đứng đầu và thể chế hóa đến từng cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với nhiều đổi mới, tập trung, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quyết liệt triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch hành động của Đảng bộ các địa phương liên quan đến lĩnh vực Nội vụ; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành, địa phương được cải thiện nhiều qua từng năm. Qua đó đã nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để kịp thời tham mưu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ và giải đáp kiến nghị, đề xuất của các địa phương tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kịp thời tham mưu ban hành, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với thực tiễn; quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đã phát động phong trào thi đua với các chủ đề cụ thể của từng đơn vị và tổ chức ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao trong năm 2024.

Xác định công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi trong công tác quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đã trình Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi), trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 02 Nghị quyết, 01 báo cáo; trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định, 08 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Quyết định, 01 Công điện; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 06 Thông tư, 02 văn bản hợp nhất; tập trung nghiên cứu, rà soát, để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 04 Luật: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức phù hợp với thực tiễn.

Nhìn chung, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, hoàn thiện theo hướng thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ và liên thông với các quy định của Đảng với pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương với địa phương.

Về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế,  các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Số lượng tổ chức bên trong bộ máy hành chính nhà nước tương đối ổn định, các bộ, cơ quan ngang bộ không có biến động về số lượng tổng cục, vụ, cục và tương đương; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã tích cực tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, theo đó, đã giảm 10 tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và giảm 08 tổ chức phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện. Đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành Đề án vị trí việc làm.

Về lĩnh vực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Bộ Nội vụ đã tập trung nghiên cứu, rà soát đề xuất văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCCVC; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và thực hiện quy định về cơ cấu ngạch công chức, qua đó đã giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý CBCCVC. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao tỷ lệ CBCCVC người dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục tham mưu để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật CBCCVC, kể cả đã nghỉ việc, nghỉ hưu; đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện quy định của Đảng, kịp thời thay thế, đình chỉ công tác đối với cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ tập trung tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương tổ chức 21 cuộc họp để xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng, tính toán các phương án tối ưu, khả thi nhất để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung cải cách tiền lương. Theo đó, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình phù hợp, từng bước, chắc chắn, khả thi, hiệu quả; thực hiện đầy đủ cải cách chính sách tiền lương khu vực doanh nghiệp; thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực công; 2/6 nội dung thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30%, giữ nguyên phụ cấp hiện hành. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30% (từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng/tháng) và hướng dẫn thực hiện cơ chế thưởng 10% tổng mức lương cơ bản cơ quan, đơn vị để thực hiện từ ngày 01/7/2024.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025: Đến nay, có 53 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thiện phương án tổng thể; trong đó cấp huyện thực hiện sắp xếp là 49 đơn vị, sau sắp xếp dự kiến giảm 12 đơn vị, cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.247 đơn vị, sau sắp xếp dự kiến giảm 624 đơn vị. 

Tính đến ngày 30/6/2024, Bộ Nội vụ đã nhận được 28/53 hồ sơ đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đã tổ chức thẩm định được 14 Đề án và trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 05 Đề án.

Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, trên cơ sở đó chủ động, phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Xây dựng để xây dựng văn bản trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương về các quy định của pháp luật liên quan đến phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, kinh phí làm cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm xong trong năm 2024, để năm 2025 tập trung cho Đại hội Đảng ở cơ sở.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn BCĐ và Kế hoạch hoạt động của BCĐ năm 2024, quy định cụ thể 64 nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng thành viên BCĐ và các bộ, ngành, địa phương; tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và Chỉ số CCHC năm 2023.

Công tác CCHC được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, tập trung đẩy mạnh thực hiện, triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; kết nối, liên thông hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% các cơ quan hành chính đã tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử.

Về công tác thi đua, khen thưởng: Đồng bộ với thời điểm Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, Bộ Nội vụ đã tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để triển khai thống nhất các quy định thi đua, khen thưởng mới. Theo đó, đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 01 Thông tư; 01 Quyết định công bố, công khai thủ tục hành chính về Luật Thi đua, khen thưởng mới; các bộ, ngành đã hoàn thiện 10/10 Nghị định và 20/22 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Chủ động tham mưu hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; hướng dẫn khen thưởng thành tích xuất sắc, sơ kết các phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị để lại phía sau”; đặc biệt là phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025”.

Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên cả nước cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật; kịp thời tham mưu, giải quyết các vụ việc phức tạp ảnh hưởng tới an ninh, trật tự; nhiều tổ chức tôn giáo đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ, hội nghị thường niên theo quy định; chủ động nắm bắt tình hình, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề phức tạp, các điểm nóng về tôn giáo, đất đai tôn giáo; hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công tác tôn giáo, tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định; thực hiện tốt công tác tranh thủ, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phát huy nguồn lực tôn giáo.

Về công tác thanh niên, dân chủ, dân vận, cán bộ nữ: Bộ Nội vụ đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ đã bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy tích cực vai trò các tổ chức hội trong đoàn kết, tập hợp và tham gia đóng góp vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Công tác thanh tra, pháp chế được tăng cường nhằm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ CBCCVC, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Các hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học; công nghệ thông tin; công tác chuyển đổi số; tuyên truyền được thực hiện tốt, sôi động và nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực, nâng tầm vai trò, vị thế của Bộ, ngành Nội vụ. Trong đó công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, có 100% các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC. Các bộ ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành việc cập nhật, bổ sung và đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho CBCCVC ngành Nội vụ và hỗ trợ tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ với sự tham gia của gần 2 vạn học viên.

Nhìn chung, ngay từ đầu năm Bộ Nội vụ và các địa phương đã xác định công tác công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, phải ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, theo đó đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ bảo đảm tính khả thi, đến nay các quy định pháp luật đã cơ bản đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng.

Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; triển khai vị trí việc làm gắn tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các bộ, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật công vụ; chủ động phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách, pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi. Chủ động, tích cực tham mưu để triển khai cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình hợp lý, từng bước, thận trọng, chắc chắn, khả thi, hiệu quả nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao, thiết thực góp phần nâng cao đời sống các đối tượng hưởng lương và chính sách trợ cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng liên quan.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, trình độ năng lực và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quán triệt tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước và văn hoá công vụ. Công tác CCHC được triển khai quyết liệt, đặc biệt là cải cách TTHC. Thành tựu đạt được của công tác CCHC trong những năm qua của các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã được định lượng, thể hiện thông qua kết quả điểm, xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm. Đây là thước đo quan trọng giúp các bộ, ngành, địa phương xác định rõ thế mạnh, điểm yếu trong thực hiện CCHC, để có giải pháp nâng cao chất lượng CCHC. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử.

Công tác thi đua, khen thưởng được các địa phương quan tâm, chủ động, sát sao theo hướng tôn vinh, khen thưởng, biểu dương đối tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được duy trì ổn định. Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế, nghiên cứu khoa học... đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, Bộ Nội vụ và các địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Tập trung, ưu tiên nguồn lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách: (1) Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng 04 Luật; (2) Trình Ủy ban Thuờng vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; (3) Trình Chính phủ xem xét, ban hành 10 Nghị định; (4) Ban hành theo thầm quyền 11 Thông tư thuộc lĩinh vực Nội vụ.

Triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương, kip thời hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là những nội dung mới liên quan quản lý tiền lương và tiền thưởng.

Đôn đốc các địa phương hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong năm 2024 để ổn định, tổ chức Đại hội Đảng ở cơ sở năm 2025; hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp, chế độ, chính sách cho CBCCVC, người lao động dôi dư, xử lý tài sản công theo quy định pháp luật.

Kiên trì thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) của bộ, ngành, địa phương; phối hợp với các bộ, ngành triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại ĐVSNCL bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ của Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, hoàn thiện mô hình chế độ công vụ; hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; nâng cao đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cưong hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm là rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, tổng hợp, phát hiện những vấn đề bất cập trong quá trình triển khai các quy định của Luật để chủ động tham mưu đề xuất cấp có thầm quyền, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, các ngành tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025; tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 14/6/2024 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025).

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; lĩnh vực văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên; quản lý hội quỹ; thanh tra, pháp chế; hợp tác quốc tế; thông tin truyền thông.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó, tập trung hoàn thành 9 cơ sở dữ liệu ngành, chuyên ngành Nội vụ; đồng thời tiếp tục cập nhật, bổ sung làm giàu CSDLQG về CBCCVC để đưa vào sử dụng, khai thác phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về CBCCVC; tiếp tục sử dụng nền tảng đào tạo trực tuyến mở (MOOC) để bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực Nội vụ cho đội ngũ CBCCVC của Bộ và ngành Nội vụ, để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng các Giám đốc Sở Nội vụ mới được bổ nhiệm thời gian gần đây.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trình bày tham luận, đề xuất, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ tại địa phương; đồng thời tất cả các ý kiến, tham luận đều được lãnh đạo Bộ Nội vụ trực tiếp giải đáp, hướng dẫn; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp thu và trao đổi, giải đáp những kiến nghị của các địa phương một cách cụ thể, rõ vấn đề, có chất lượng.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất trách nhiệm, tâm huyết, chất lượng của lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố và trưởng một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành Nội vụ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trên thực tiễn và đổi mới phát triển trên một số lĩnh vực của ngành nhất là trên lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức, tổ chức - biên chế, chính quyền địa phương. Các địa phương chủ động tham mưu cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND liên quan đến lĩnh vực ngành, đặc biệt là sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ích; thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở…

Thứ hai, tập trung cao độ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trong tháng 9/2024 để địa phương ổn định, tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở năm 2025 nhưng phải đảm bảo thận trọng, chắc chắn, kỹ lưỡng, đồng thuận, hiệu quả. 

Thứ ba, triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương nhất là những nội dung mới.

Thứ tư, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Thứ năm, quan tâm tham mưu đồng bộ, tích cực đẩy lùi tình trạng cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm gắn với thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đồng thời nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức theo chỉ tiêu biên chế giao và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vào làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai thực hiện.

Thứ sáu, tiếp tục tham mưu tạo sự chuyến biến thực chất về CCHC theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ nhất là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách công vụ, công chức; xây dựng Chính phủ số, chính quyền số.

Thứ bảy, làm tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; tham mưu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV và tổ chức đợt thi đua toàn ngành chào mừng 80 năm thành lập ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2025). Chủ động, linh hoạt, nhanh nhạy xử lý những điểm nóng, những vấn đề phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Nâng cao công tác quản lý hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ và triển khai Luật Lưu trữ (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua. 

Thứ tám, tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lĩnh vực Nội vụ; đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo nữ cho chính quyền địa phương và cán bộ ngành Nội vụ.

Thứ chín, tăng cường thanh tra công vụ nhằm vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ vừa phát hiện nhân tố mới, tích cực, những mô hình hay để nghiên cứu, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến vì lợi ích chung.

Thứ mười, đẩy mạnh chuyển đổi số của toàn ngành, cập nhật, bổ sung làm giàu CSDLQG về CBCCVC đảm bảo "đúng - đủ - sạch - sống", sử dụng, khai thác phục vụ hiệu quả công tác quản lý CBCCVC; tập trung cơ bản hoàn thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ để kết nối với 63 địa phương, góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ngành và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã thay mặt Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Chung sức, đồng lòng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025)” với mục tiêu cụ thể là:

Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ các địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2024 và năm 2025 theo Chương trình công tác hằng năm và Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt của Bộ Nội vụ chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 30/7/2025.

Phấn đấu có ít nhất 18 đơn vị của Bộ Nội vụ và 7 cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có ít nhất 60 đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; có 20% CBCCVC