Quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(CT) - Ngày 12-1, Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ thành phố. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.

Ông Dương Tấn Hiển (thứ 4 từ phải vào), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ và ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2023, ngành Nội vụ thành phố cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao; kịp thời triển khai những chính sách, quy định của bộ, ngành Trung ương, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của thành phố. Theo đó, Sở Nội vụ đã tham mưu 17 văn bản (đạt 100% nhiệm vụ được giao); triển khai thực hiện 295 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành 289 nhiệm vụ, đang thực hiện 6 nhiệm vụ do chưa đến hạn; hoàn thành trước hạn 221 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 75%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực. Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành chỉ thị về tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kết quả đã kiểm tra tại 12 cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra đột xuất về kỷ cương, kỷ luật hành chính tại 40 cơ quan, đơn vị.

Về công tác tổ chức bộ máy, Sở đã tham mưu UBND thành phố thành lập mới 1 đơn vị, giải thể 2 đơn vị, tổ chức lại 3 đơn vị và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 8 đơn vị; thành lập, kiện toàn, điều chỉnh thành viên 86 tổ chức phối hợp liên ngành. Lũy kế giai đoạn 2015-2023, đã sắp xếp, giải thể 109 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 17,6%. Các lĩnh vực thi đua - khen thưởng; văn thư, lưu trữ; tôn giáo và công tác thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Dương Tấn Hiển lưu ý trong năm 2024, ngành Nội vụ cần đẩy nhanh công tác xây dựng thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực Nội vụ; tiếp tục cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm. Tiếp tục triển khai các quy định về chế độ, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Ngành cần tập trung tham mưu giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân. 

Dịp này, tập thể Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ và 6 cá nhân thuộc Sở Nội vụ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022. Tập thể Sở Nội vụ và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Nội vụ vì đã có thành tích trong phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên gành thuộc lĩnh vực Nội vụ, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023”.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao Bằng khen của Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Nguồn: baocantho.com.vn