Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý của ngành nội vụ

(CT) - Ngày 2-12-2022, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể Ðảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố.

Năm 2022, Ðảng ủy, lãnh đạo Sở đã tập trung tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ. Thường xuyên kiểm tra thực hiện CCHC nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Ðồng thời, tham mưu UBND thành phố sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp; phê duyệt tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương với 82 trường hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chính quyền và thanh niên; thi đua, khen thưởng... được lãnh đạo Sở lãnh đạo thực hiện hiệu quả.

Tập thể Ðảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong lãnh đạo, điều hành còn hạn chế như: số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành thành phố chưa đạt chỉ tiêu đề ra; chỉ số CCHC năm 2021 của thành phố có tăng về số điểm nhưng giảm về thứ bậc xếp hạng. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở một số đơn vị chưa quyết liệt, thực hiện chậm. Việc triển khai xây dựng đề án thí điểm xây dựng tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị và mô hình quản trị đô thị ở một số quận của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2021-2025 chưa theo kịp tiến độ đề ra như trong Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, do phải điều chỉnh thời gian trình thực hiện đề án…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường đề nghị tập thể Ðảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ tăng cường công tác xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, kế hoạch CCHC thành phố giai đoạn 2021-2025. Ðồng thời, tiếp tục triển khai chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Tiếp tục đôn đốc cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả, đúng quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Ðồng chí đề nghị lãnh đạo Sở tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; rà soát nhu cầu, lĩnh vực, ngành đào tạo để xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế thành phố; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo phát động, triển khai các phong trào thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo khách quan; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm đảm bảo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuân thủ chặt chẽ nội dung quy định được phân cấp quản lý…

THANH THY

Nguồn: baocantho.com.vn