Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ

Đó là một trong những nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch số 33-KH/BCSĐ ngày 09/3/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

https://a.tcnn.vn/Images/images/3-15_29_13_112(1).jpg

Ảnh minh họa

Mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Đồng thời, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là trong công tác thể chế hóa, cụ thể hóa thành các văn bản pháp luật tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW và Quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự đảng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng.

Hai là, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ.

Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ./.

Kế hoạch số 33-KH/BCSĐ

Hà Linh

Nguồn: tcnn.vn