Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Chiều 02/02/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo về đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo
cải cách hành chính của Chính phủ báo cáo tại Phiên họp.

Báo cáo tại Phiên họp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Năm 2023, với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả", Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của cả hệ thống hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trên tất cả các nội dung, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, TTHC đang cản trở sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để chỉ đạo, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm; tập trung vào cải cách TTHC, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương...

Về cải cách thể chế

Công tác xây dựng và ban hành pháp luật là một trong những nội dung được ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các thành viên Ban Chỉ đạo tại các bộ, ngành. Chính phủ đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật (tăng 01 phiên họp so với năm 2022). 

Các bộ, ngành đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành 92 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 372 Thông tư; HĐND và UBND cấp tỉnh đã ban hành 3.427 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); HĐND và UBND cấp huyện đã ban hành 2.098 VBQPPL để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh, trong đó có nhiều văn bản liên quan trực tiếp tới công tác cải cách hành chính.

Về cải cách thủ tục hành chính

Trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác cải cách TTHC (Tổ Công tác) để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. 

Về rà soát cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh (QĐKD): Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 144 QĐKD thuộc phạm vi quản lý của 05 bộ, cơ quan. Các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 628 QĐKD tại 53 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), nâng tổng số QĐKD được cắt giảm, đơn giản hóa từ năm 2021 đến nay là 2.770 QĐKD tại 224 VBQPPL, đạt 17,53%.

Về phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Có 14 bộ, ngành thực thi phương án phân cấp 86 TTHC tại 26 VBQPPL, nâng tổng số TTHC được phân cấp từ năm 2022 đến nay là 153/699 TTHC, đạt 21,9%. 

Về việc thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư: Có 09 bộ, ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa 147 TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, nâng tổng số TTHC được thực thi phương án đến nay là 535/1.086 TTHC, đạt 49.26%.

Về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025: Đến nay, có 22/22 bộ, ngành đã xác định và công bố 1.372 TTHC nội bộ (gồm 645 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 727 TTHC nội bộ trong từng bộ, cơ quan); 63/63 địa phương công bố danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt 28,59% và tại các địa phương đạt 39,48%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 28,6% và tại các địa phương đạt 45,3%; trong khi đó, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành chỉ đạt 0,19%, tại các địa phương đạt 9,52%. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hoặc sớm hạn tại bộ, ngành đạt 50,60%  (tăng 3,8% so với năm 2022), tại địa phương đạt 90,75% (giảm 1,61% so với năm 2022).

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: dự kiến kết quả sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đến hết năm 2024 còn 895 đơn vị SNCL, giảm 140 đơn vị so với năm 2021 (tương ứng giảm 13,53%); tự chủ các đơn vị SNCL đạt khoảng 63% (tăng 24% so với năm 2021).

Các địa phương đã tập trung triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính bên trong, theo đó giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND tỉnh, huyện trong cả nước. Việc rà soát, sắp xếp lại đơn vị SNCL tiếp tục được triển khai và đạt được kết quả rõ nét, tính đến hết năm 2023 đã giảm 7.867 đơn vị SNCL, còn 46.385 đơn vị SNCL; riêng năm 2023 giảm 236 đơn vị (năm 2022 có 46.621 đơn vị); trong đó, đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 345 đơn vị (tỷ lệ 0,74%), đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên là 2.538 đơn vị (tỷ lệ 5,47%), đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 8.559 đơn vị (tỷ lệ 18,45%), đơn vị SNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 34.943 đơn vị (tỷ lệ 75,34%).

Về quản lý và tinh giản biên chế: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế: Theo thống kê, tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 15/12/2023 là 84.140 người, trong đó: Trung ương là 5.740 người, địa phương là 78.400 người; tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/12/2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người (trong đó: Trung ương 146 người; địa phương 7.005 người).

Về cải cách chế độ công vụ

Về hoàn thiện thể chế quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: Năm 2023, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, đã trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Quyết địnhvà ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư góp phần từng bước hoàn thiện quy định pháp lý về tuyển dụng, đánh giá xếp loại, xử lý kỷ luật, tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Về vị trí việc làm: Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, tổng số vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính là 840 vị trí; tổng số vị trí việc  làm trong các đơn vị sự nghiệp là 559 vị trí; tổng số vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã là 17 vị trí.

Cải cách chế độ tiền lương tiếp tục có chuyển biến tích cực: Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tích cực tham mưu các cấp có thẩm quyền về việc triển khai chính sách cải cách tiền lương theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 xây dựng Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Về cải cách tài chính công

Chính phủ đã ban hành 35 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 72 Thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023). Trong đó, nhiều văn bản có tinh thần cải cách mạnh mẽ, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt: Giải ngân vốn đầu tư công cả năm 2023 ước đạt 95% kế hoạch, cao hơn năm 2022 cả về tỷ lệ và số tuyệt đối.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Về xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc của cơ quan nhà nước: số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia trong 11 tháng đầu năm 2023 khoảng 6,8 triệu văn bản; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet) tiếp tục phát huy hiệu quả. Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử.

Theo báo cáo chuyển đổi số quốc gia, năm 2023, 100% bộ, ngành, địa phương đã rà soát và ban hành danh mục TTHC đủ điều kiện trong phạm vi bộ, ngành, địa phương để triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó, đã triển khai 81% TTHC là DVCTT, trong đó 48,5% TTHC được triển khai là DVCTT toàn trình.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4% (tăng 1,4 lần so với năm 2022); địa phương đạt 37,4% (tăng 3,7 lần so với năm 2022). Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (chỉ tiêu năm 2023: 30%): tại các bộ, ngành đạt 45,22% và các địa phương đạt 26,86%. 

Quang cảnh Phiên họp

Về phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính. Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiện toàn tổ chức và hoạt động, tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch hoạt động, kiểm tra năm 2024. Bộ Nội vụ tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, các tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, bảo đảm chính xác, khách quan và công bằng.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị SNCL, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 114/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 08/12/2023 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhằm hoàn thành giảm 114 đơn vị SNCL, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (xong trước 30/9/2024). 

Đẩy mạnh cải cách TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tập trung cắt giảm những TTHC, điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, được người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Tập trung triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06. Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các cơ chế, chính sách mới trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, như: Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào đối với công chức; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,...

Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương. Tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị SNCL. Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL; phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị SNCL và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện.

Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch đã phê duyệt. Theo đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ phục cho chuyển đổi số; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nền tảng ứng dụng; tập trung xây dựng, hoàn thiện, đưa vào khai thác, vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Tăng cường cung cấp DVCTT theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng DVCTT gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận về kết quả, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác cải cách hành chính năm 2023; giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.

Phát biểu kết luận Phiên họp, điểm lại kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả luôn được Đảng, Nhà nước xác định là một trọng tâm, đột phá chiến lược trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đánh giá cao thành tích mà các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2023, trong đó một số nơi đã chủ động, đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đột phá trong cải cách hành chính, có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, tình hình thực tiễn diễn biến khó lường, việc thực hiện tốt cải cách hành chính sẽ đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương nêu cao quyết tâm tháo gỡ khó khăn; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, quán triệt tinh thần hành động quyết liệt đến toàn hệ thống cán bộ, công chức, viên chức. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; chủ động ban hành theo thẩm quyền và triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, khen thưởng, ưu tiên đề bạt, bổ nhiệm các công chức có năng lực nổi trội, đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính.

Đặc biệt, các bộ, ngành phải ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, khó xác định, không phù hợp thực tiễn; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung; tiếp tục rà soát, cắt giảm danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa có mức độ rủi ro thấp hoặc không có rủi ro.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các quy định để hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước hoàn thành trước ngày 31/3/2024; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài và các quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm...

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân.

Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quý III/2024.

Các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tập trung phát triển hạ tầng số, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.../.

Mạnh Quân

Nguồn: tcnn.vn