Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Đính kèm

Download biểu mẫu:

Phụ lục I. Mẫu Quyết định công bố

Phụ lục II. Mẫu niêm yết, công khai TTHC

Phụ lục III. Danh mục biểu mẫu báo cáo

Phụ lục IV. Mẫu đề cương báo cáo