Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

09:45 - 04/01/2022

UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

UBND thành phố Cần Thơ có Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trọng tâm cải cách hành chính trong 5 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của thành phố, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số hành động, phục vụ.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

a) Cần Thơ thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu về Chính quyền điện tử, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI);

b) Về cải cách thể chế: 100% các văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước phải được thành phố rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời theo quy định của Đảng, pháp luật hiện hành;

c) Về cải cách thủ tục hành chính:

 Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;

 Năm 2022, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 50%, 40%, 35%; giai đoạn 2023 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

 Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử;

 Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên;

Tối thiểu 80% thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%;

 Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%;

 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời;

 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

d) Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

  Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và khu vực, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định;

  Giảm tối thiểu bình quân toàn thành phố 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021;

 Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

đ) Về cải cách chế độ công vụ: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

e) Về cải cách tài chính công: Có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư;

g) Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

 Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia;

  100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương;

  80% các hệ thống thông tin của thành phố có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại;

  Triển khai thực hiện tốt Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện; 100% cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố, 80% cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia thực hiện họp thông qua hệ thống này;

  90% hồ sơ công việc tại các sở, ngành thành phố; 80% hồ sơ công việc tại quận, huyện và 60% hồ sơ tại xã, phường, thị trấn được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch này thành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt kế hoạch cải cách hành chính của thành phố và của cơ quan, đơn vị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính; đặc biệt là nâng cao nhận thức,trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính./.

Hoàng Nhân

 

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.