Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

22:05 - 12/05/2019

Tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính (giai đoạn đến năm 2020), Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, thực hiện sáp nhập Phòng Tổng hợp - Quy hoạch và Phòng Khoa giáo - Văn xã thành Phòng Tổng hợp - Quy hoạch; sáp nhập Phòng Kinh tế ngành và Phòng Kinh tế đối ngoại thành Phòng Kinh tế.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư  thực hiện các nội dung có liên quan đến việc sáp nhập các phòng chuyên môn theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan dự thảo Quyết định sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo quy định; sắp xếp, bố trí số người làm việc phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức dôi dư sau khi sắp xếp (nếu có) theo quy định. Đồng thời, giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung có liên quan về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và biên chế công chức theo quy định đảm bảo tinh gọn, sử dụng hiệu quả số lượng biên chế công chức được giao./.

Việt Uyên - Phòng CCHC - XDCQ & CTTN

 

Lượt truy cập

118555

Hôm qua:
49
Hôm nay:
30
Tuần này:
228
Tất cả:
118555

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.