Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

07:32 - 20/05/2021

Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ chặt chẽ, đúng quy định, phát huy được hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chỉ thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, ban ngành, Thủ trưởng cơ quan tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Tất cả các đơn vị phải xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý và có trách nhiệm công khai tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, cùng với việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời gửi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công về Sở Tài chính thành phố chậm nhất ngày 31/1 hàng năm để theo dõi. Việc mua sắm trang thiết bị các loại phải đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng được quy định cụ thể tại Mục 3 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và theo tiêu chuẩn, định mức do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung và tổ chức mua sắm tập trung theo quy định Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra,, Chỉ thị cũng nêu rõ, việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng... được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLGCS ngày 2/10/2018 về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và các nội dung nêu trên.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý sau khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để có cơ sở cho các đơn vị thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục rà soát, lập phương án điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương trong việc kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Trung Hậu

Lượt truy cập

134219

Hôm qua:
12
Hôm nay:
1
Tuần này:
32
Tất cả:
134219

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.