Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và quận Bình Thủy đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

13:34 - 27/02/2018

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và quận Bình Thủy đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Trong khuôn khổ hội nghị tổng kết ngành Nội vụ năm 2017, Sở Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Theo đó Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đứng thứ nhất của Sở, ban ngành và Quận Bình Thủy đứng đầu của cấp huyện.

Theo Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố, Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính đối với cấp sở gồm có: 8 lĩnh vực, 32 tiêu chí (TC), 79 tiêu chí thành phần (TCTP); Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính đối với cấp huyện gồm có 8 lĩnh vực, 34 TC và 79 TCTP.

TT

Đơn vị

Chỉ số CCHC 2013

Chỉ số CCHC 2014

Chỉ số CCHC 2015

Chỉ số CCHC 2016

Chỉ số CCHC 2017

Tăng /giảm so với năm 2016

1

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

80,71

87,52

85,06

95,58

95,88

+0,30

2

Văn phòng UBND thành phố

84,93

87,58

95,48

93,40

91,88

-1,52

3

Sở Khoa học và Công nghệ

93,45

89,78

90,37

98,40

91,61

-6,79

4

Sở Công Thương

91,33

91,32

94,67

97,42

91,43

-5,99

5

Thanh tra thành phố

70,35

76,40

79,46

86,09

85,05

-1,04

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

81,84

79,73

86,17

91,62

84,43

-7,19

7

Sở Thông tin và Truyền thông

88,20

89,68

90,40

91,81

84,20

-7,61

8

Sở Nội vụ

93,44

90,00

94,89

96,53

83,21

-13,32

9

Sở Xây dựng

90,40

83,69

89,84

91,41

81,96

-9,45

10

Sở Ngoại vụ

81,06

85,20

87,40

84,30

79,58

-4,72

11

Ban Dân tộc

71,75

79,48

81,96

86,69

79,05

-7,64

12

Sở Giao thông vận tải

91,18

80,75

77,04

79,93

77,68

-2,25

13

Sở Tư pháp

85,03

84,77

86,38

88,73

73,94

-14,79

14

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

88,06

81,06

78,91

83,17

71,44

-11,73

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư

81,44

86,64

85,45

88,45

71,38

-17,07

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

90,56

88,66

87,78

86,27

69,85

-16,42

17

Sở Y tế

79,73

81,52

84,15

86,46

69,82

-16,64

18

Sở Tài chính

83,03

83,81

81,53

85,80

67,43

-18,37

19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

77,65

82,15

78,49

79,97

63,40

-16,57

20

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp

75,14

79,56

77,57

77,80

61,43

-16,37

 

Giá trị trung bình

83,96

84,46

85,65

88,49

78,73

-9,76

Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC sở, ban ngành thành phố từ qua 5 năm

Giá trị trung bình của Chỉ số CCHC cấp sở năm 2017 đạt 78,73% , giảm 9,76% so với năm 2016.

Kết quả Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính sở, ban ngành thành phố năm 2017

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của sở, ban, ngành thành phố chia thành 3 nhóm:

+ Nhóm 1: Chỉ số CCHC xếp loại Rất Tốt: đạt trên 90 điểm gồm 4 đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Nhóm 2: Chỉ số CCHC xếp loại Tốt: đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm gồm 5 đơn vị: Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố;

+ Nhóm 3: Chỉ số CCHC xếp loại Khá: đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm gồm 11 đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp.

So với năm 2016, số đơn vị xếp loại Rất tốt giảm 4 đơn vị, xếp loại Tốt giảm 5 đơn vị, xếp loại Khá tăng 11 đơn vị.

- Năm 2017 ghi nhận việc Chỉ số CCHC cấp sở giảm rất lớn và là năm đầu tiên Chỉ số sụt giảm sau 4 năm tăng liên tục. Theo kết quả đánh giá năm 2017, có đến 19 đơn vị giảm chỉ số, chỉ duy nhất sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chỉ số tăng, đồng thời xếp vị trí thứ nhất lần đầu tiên sau 5 năm thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng. Sở Công thương tuy giảm điểm so với năm 2016, nhưng là đơn vị duy nhất thuộc nhóm Rất tốt trong suốt 5 năm liên tục.

- Có 11 đơn vị có số điểm cao hơn điểm trung bình và chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 33,35%.

          - So với kết quả năm 2016 có 02 đơn vị giữ nguyên thứ hạng, 07 đơn vị tăng hạng và 11 đơn vị sụt hạng. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp tiếp tục xếp vị trí cuối trong bảng xếp hạng.

- Cả 04 đơn vị dẫn đầu nằm trong nhóm Rất tốt đều có chỉ số chỉ đạo điều hành cao, đạt từ 90% trở lên, trong đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Công Thương là hai đơn vị có Chỉ số Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt 100%.

TT

Đơn vị

Chỉ số CCHC 2013

Chỉ số CCHC 2014

Chỉ số CCHC 2015

Chỉ số CCHC 2016

Chỉ số CCHC 2017

Tăng/giảm so với năm 2016

1

UBND quận Bình Thủy

85,91

82,73

87,33

86,12

88,47

2,35

2

UBND quận Thốt Nốt

85,87

84,32

87,68

82,54

88,34

5,80

3

UBND huyện Phong Điền

87,61

87,11

81,14

80,4

87,83

7,43

4

UBND huyện Thới Lai

86,91

83,62

80,85

85,99

87,44

1,45

5

UBND quận Ninh Kiều

88,76

86,26

87,84

84,1

87,33

3,23

6

UBND huyện Cờ Đỏ

84,15

85,15

80,86

81,81

87,16

5,35

7

UBND quận Ô Môn

90,71

87,5

83,63

88,89

84,78

-4,11

8

UBND huyện Vĩnh Thạnh

78,47

80,71

83,73

83,38

78,55

-4,83

9

UBND quận Cái Răng

79,3

86,09

82,28

83,19

64,13

-19,06

 

Trung bình

85,3

84,83

83,93

84,05

83,78

-0,27

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính UBND quận, huyện qua 5 năm

Kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2017

Năm 2017, giá trị trung bình Chỉ số CCHC cấp huyện là 83,78 % giảm 0,27% so với năm 2016. Có 07 đơn vị xếp loại Tốt và 02 đơn vị xếp loại Khá. Đây là năm thứ 4 liên tiếp không có đơn vị nào xếp loại rất tốt.

- Theo kết quả đánh giá năm 2017, có 06 đơn vị tăng và 03 đơn vị giảm Chỉ số. UBND huyện Phong Điền là đơn vị có Chỉ số tăng cao nhất với 7,43%, đây là lần đầu tiên Chỉ số của huyện Phong Điền tăng sau 5 năm đánh giá để từ vị trí thứ 9 của năm 2016 vươn lên là một trong 3 đơn vị dẫn đầu cùng với quận Bình Thủy và Thốt Nốt. Trong khi đó, quận Cái Răng có chỉ số giảm nhiều nhất với 19,06% và xếp vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng. Nguyên nhân là do quận Cái Răng để xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn của người dân; yêu cầu thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định của thủ tục hành chính bị người dân phản ánh và được xác minh là sự thật.

- Có 07 đơn vị có Chỉ số cao hơn Chỉ số trung bình, chênh lệch giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 24,34%.

- So với kết quả năm 2016, có 04 đơn vị tăng hạng là quận Thốt Nốt, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền và huyện Cờ Đỏ, các đơn vị còn lại đều tụt hạng. UBND quận Ô Môn từ vị trí thứ 1 của năm 2016 xuống vị trí thứ 7 của năm 2017, đây cũng là vị trí thấp nhất của quận Ô Môn từ trước đến nay.

Huyện Phong Điền là địa phương duy nhất có nhiều lĩnh vực chỉ số đạt tuyệt đối (100%) với có 03 lĩnh vực (cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông).

Cải cách tổ chức bộ máy là lĩnh vực có nhiều địa phương đạt chỉ số tuyệt đối với 8/9 địa phương, tiếp đến là cải cách tài chính công với 5/9 địa phương.

Trung Hậu – Phòng CCHC

Lượt truy cập

101210

Hôm qua:
52
Hôm nay:
11
Tuần này:
224
Tất cả:
101210

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.