Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Rà soát thực hiện vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp

07:25 - 18/03/2020

Rà soát thực hiện vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp

 

Nhằm thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, định hướng năm 2021 trả lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương theo Nghị định số 204/2000/NĐ-CP và để thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo việc rà soát thực hiện vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp

Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa ban hành quyết định bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm, rà soát bố trí biên chế được giao theo vị trí việc làm thì khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ), trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các quy định pháp luật về chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp, thực hiện rà soát, cập nhật bổ sung các nội dung có liên quan về chức danh nghề nghiệp và đề xuất cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm, hoàn thiện đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp đã được chuyển sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên) theo quy định, gửi hồ sơ về Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân phê duyệt. Thời hạn gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên hoàn thành các nội dung về việc trị việc làm, cụ thể: phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm, bố trí người làm việc theo vị trí việc làm, gửi báo cáo và quyết định phê duyệt về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Đối với các cơ quan đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo Quyết định số 2980/QĐ-UBND và Quyết định số 2981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy và các văn bản pháp luật có liên quan, đối chiếu với danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt, nếu có điều chỉnh danh mục vị trí việc làm thì xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp đã được chuyển sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên) gửi Sở Nội vụ thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp cơ quan, đơn vị và địa phương sau khi rà soát, không điều chỉnh vị trí việc làm, yêu cầu có văn bản báo cáo về Sở Nội vụ. Thời hạn gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi và kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý và giải quyết khó khăn vướng mắc, phát sinh theo quy định.

Kim Sang

Lượt truy cập

121295

Hôm qua:
45
Hôm nay:
60
Tuần này:
171
Tất cả:
121295

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.