Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN TÍCH CỰC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

16:08 - 18/09/2020

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, công thương, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng, nhất là thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo quy định của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch triển khai của thành phố. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là tuyên truyền trên môi trường mạng xã hội về lợi ích của việc sử dụng Cổng Dịch vụ công thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính; khuyến khích người dân tích cực tham gia vào đánh giá mức độ hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính; công khai kết quả lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về sự hài lòng đối với các cấp chính quyền trong giải quyết công việc hành chính. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính với hiện đại hóa hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và có giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện, xử lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, tăng cường các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng các tiện ích nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân tham giai giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường điện tử. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định rõ lộ trình, các mục tiêu cụ thể trong triển khai thực hiện Chính quyền điện tử, đề xuất cơ chế tài chính và đầu tư phù hợp với đặc thù dự án công nghệ thông tin; làm đầu mối tích hợp các nền tảng, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trên Cổng Dịch vụ công thành phố, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tham mưu về việc lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là tiêu chí chủ yếu trong kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn cải cách thủ tục hành chính với tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

130930

Hôm qua:
19
Hôm nay:
6
Tuần này:
105
Tất cả:
130930

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.