Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019

07:54 - 18/03/2019

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019

Thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố Cần Thơ “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển nâng cao đời sống nhân dân”, Trong quý I năm 2019, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố, kết quả đạt được như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về công tác CCHC năm 2019, Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về kiểm tra công tác CCHC năm 2019, Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2019;

- Tổ chức kiểm tra đột xuất về tình hình giờ giấc làm việc trước và sau Tết Nguyên đán năm 2019 tại 22 đơn vị, qua đó ghi nhận, phát nhiện các trường hợp không tuân thủ về giờ giấc làm việc.

2. Cải cách thể chế :

Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 07 dự thảo quyết định của UBND thành phố; 01 Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết; 14 văn bản trao đổi, hướng dẫn các sở, ngành liên quan đến việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản; góp ý 10 dự thảo văn bản của Trung ương và 29 dự thảo văn bản của địa phương.

Tự kiểm tra 05/05 quyết định do UBND thành phố ban hành; kiểm tra 04 văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành; kết quả: không có văn bản nào trái pháp luật phải xử lý.

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

a) Về công tác kiểm soát TTHC:

UBND thành phố ban hành 11 Quyết định công bố (119 thủ tục ban hành mới, 124 thủ tục bãi bỏ và 09 thủ tục đưa ra khỏi danh mục TTHC).

b) Tiếp nhận nhận 01 phản ánh, kiến nghị của người dân về thực hiện thủ tục hành chính và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa quận Bình Thủy, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản đề nghị UBND quận Bình Thủy xử lý theo quy định.

d) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Trong quý I năm 2019, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt Bộ phận Một cửa quy định theo Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục thực hiện các nội dung được giao theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố; bố trí kinh phí để duy trì, nâng cấp và hoàn thiện trụ sở, các trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị. Chú trọng những trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp khi tìm hiểu, tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

* Về sắp xếp tổ chức bộ máy đối với cơ quan hành chính:

- Tính đến thời điểm quý I năm 2019, UBND thành phố đã quyết định sắp xếp giảm 04 đầu mối bên trong gồm: 03 phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 01 phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (giảm 09 Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng);

- Sở Nội vụ cũng đã thẩm định đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 04/18 cơ quan (Thanh tra thành phố (giảm 02 phòng), Sở Khoa học và Công nghệ (giảm 03 phòng), Sở Công Thương (giảm 03 phòng), Sở Nội vụ (giảm 01 phòng; chuyển bộ phận tài chính của các cơ quan trực thuộc về Văn phòng Sở)) để trình UBND thành phố quyết định;

- Đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 138 ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành (trong đó 109 Ban chỉ đạo và 29 Hội đồng) xuống còn 64 ban chỉ đạo (giảm 45 Ban chỉ đạo) và 29 hội đồng (các hội đồng này sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ);

- Kết quả thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu: hiện tại thành phố có 02 đơn vị thí điểm thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn cấp huyện (Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ) tại UBND huyện Phong Điền và UBND huyện Vĩnh Thạnh;

- Kết quả thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp:

+ Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Cờ Đỏ;

+ Cấp xã: Hiện nay, có 79/85 xã, phường, thị trấn bố trí Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 08/85 xã, phường, thị trấn Bí thư kiêm Chủ tịch UBND;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương để xây dựng báo cáo kết quả việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp để báo cáo UBND thành phố.

* Đối với đơn vị sự nghiệp: Kết quả hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế: UBND thành phố đã sắp xếp, kiện toàn, giải thể  giảm 12 đơn vị sự nghiệp.

b) Công tác biên chế và tinh giản biên chế:

Đến tháng 02/2019, thành phố đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế và UBND thành phố phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 273 trường hợp (trong đó: cán bộ công chức là 17 trường hợp, viên chức 243 trường hợp và CBCC cấp xã là 13 trường hợp); thực hiện cắt giảm 3.093 biên chế (trong đó: 143 biên chế công chức trong cơ quan hành chính, 2.950 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (đã cắt 2.050 người, dự kiến cắt năm 2019 là 900 người)) và 108 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, lũy kế tỷ lệ thực hiện tinh giản và cắt giảm đạt theo lộ trình đề ra, cụ thể: về biên chế công chức đã tinh giản và cắt giảm 160/213 biên chế, giảm 7,51% so với biên chế giao năm 2015 (đạt 75,1% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021); về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh giản và cắt giảm 3.193/2.313 người, giảm 13,8% so với biên chế giao năm 2015 (đạt 138% kế hoạch của giai đoạn 2015-2021).

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đã hoàn thành việc mô tả theo danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức. Trên cơ sở đó, các đơn vị tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức bởi, thông qua bảng mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí công việc (xác định được đặc điểm, đặc thù, tính phức tạp và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần thiết để thực hiện công việc đó) là cơ sở quan trọng giúp xác định các tiêu chí để tuyển dụng, đánh giá công chức phù hợp với từng vị trí làm việc; Đồng thời, phát hiện những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vị trí việc làm, tránh tình trạng định sẵn nhân sự rồi mới tạo ra công việc và tránh sự chồng chéo khi phân công, giao việc.

6. Cải cách tài chính công

Trên địa bàn thành phố có 287 đơn vị triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ (bao gồm 42 đơn vị cấp thành phố, 245 đơn vị cấp huyện); 584 đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện Nghị định số 16, 141 và 54/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (gồm 131 đơn vị cấp thành phố, 453 đơn vị cấp huyện).

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công đồng thời công khai sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng theo quy định, có ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động.

7. Về hiện đại hóa hành chính

- Thành phố đang triển khai dự án “Hệ thống tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước giai đoan 2016 - 2020”: hiện đang thực hiện giai đoạn 1 (từ tháng 1/2019 - 3/2019) gồm lắp đặt hệ thống camera và các thiết bị kèm theo tại bộ phận một cửa của UBND xã, phường, thị trấn; lắp đặt thiết bị phát wifi, tivi tại UBND quận, huyện có kết nối với các camera để giám sát bộ phận một cửa của UBND xã, phường, thị trấn.

- Phần mềm quản lý văn bản của thành phố Cần Thơ đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% cấp xã; Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử: 92%; Tỷ lệ cán bộ công chức của thành phố sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên trong công việc đạt 95%;

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Sở ban ngành, địa phương triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến và nâng cấp phần mềm một cửa điện tử trên phạm vi toàn thành phố (gồm 19 Sở, ban ngành, 09 quận huyện và 85 xã, phường, thị trấn), hoàn thành trong năm 2018 và đưa vào sử dụng chính thức từ 01 tháng 01 năm 2019, địa chỉ để tổ chức, cá nhân truy cập là dichvucong.cantho.gov.vn. Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử được cài đặt tập trung tại Trung tâm dữ liệu thành phố, các Sở, ban ngành, địa phương truy cập qua mạng để khai thác, sử dụng.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp 545 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 347 dịch vụ công trực tuyến mức 4, đạt tỷ lệ 43,4% trên tổng số 2.056 TTHC toàn thành phố.

Số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) qua các DVCTT mức độ 3: 61 hồ sơ và DVCTT mức độ 4: 657 hồ sơ

Trung Hậu – Phòng CCHC

Lượt truy cập

132081

Hôm qua:
12
Hôm nay:
15
Tuần này:
27
Tất cả:
132081

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.