Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 của thành phố Cần Thơ

10:54 - 19/09/2018

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 của thành phố Cần Thơ

Trong quý III năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC thành phố giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch công tác CCHC năm 2018. Đến nay đã có 36/44 nhiệm vụ được triển khai thực hiện, còn 08 nhiệm vụ chưa đến thời hạn hoàn thành.

Triển khai Kế hoạch số 3595/KH-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018, Chương trình phối hợp số 02/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCBVN ngày 24 tháng 7 năm 2018 về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018 – 2020, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố ban hành Kế hoạch về phối hợp hỗ trợ thực hiện việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được chọn điều tra xã hội học tổng hợp danh sách mẫu điều tra xã hội học gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

Đối với việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của sở, ngành, UBND quận, huyện, trên cơ sở Đề án xác định Chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ, UBND thành phố ký Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 về ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó điều chỉnh Bộ chỉ số CCHC các sở, ngành, quận, huyện phù hợp với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số CCHC cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai mô hình đội tình nguyện viên hướng dẫn TTHC (thí điểm tại quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy) và mô hình niêm yết mẫu ghi TTHC (thí điểm tại quận Cái Răng, huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh) để tiến tới nhân rộng cho các quận, huyện còn lại theo Kế hoạch CCHC năm 2018.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai thí điểm mô hình đội tình nguyện viên hướng dẫn TTHC và mẫu ghi thủ tục hành chính

Về công tác tuyên truyền CCHC:

Theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, công tác thông tin tuyên truyền CCHC tiếp tục được thực hiện thường xuyên: Báo Cần Thơ thường xuyên đưa tin về CCHC vào thứ 5 hàng tuần, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đưa tin về CCHC của toàn thành phố. Các thông tin về hoạt động CCHC cũng luôn được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử CCHC của thành phố. Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền CCHC của thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp phân phối 10.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định về Luật Tiếp cận thông tin. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện clip quảng bá, giới thiệu về sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4; hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, tiếp nhận hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của sở.

Trung tâm văn hóa thành phố xây dựng kịch bản tuyên truyền CCHC bằng hình thức sân khấu hóa, đã triển khai biểu diễn tại các quận, huyện được 14/20 cuộc tuyên truyền; thẩm định các mẫu Pano tuyên truyền CCHC năm 2018 và tiến hành lắp đặt tại các quận, huyện.

Văn phòng UBND thành phố thực hiện cập nhật đầy đủ các tin, bài về công tác CCHC trên Chuyên mục CCHC của Cổng Thông tin điện tử Văn phòng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên của Văn phòng cũng xây dựng Kế hoạch số 04-KH/CĐVP ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc đoàn viên xung kích tham gia CCHC, góp phần làm phong phú, đa dạng hình thức tuyên truyền CCHC của Văn phòng bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống.

Huyện Phong Điền ban hành kế hoạch tổ chức gặp gỡ và đối thoại với tổ chức và công dân về thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tư pháp. Quận Cái Răng thực hiện tuyên truyền lồng ghép công tác CCHC vào nội dung sinh hoạt lệ của chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ pháp luật khu vực của các phường; trong quý đã tuyên truyền được 204 cuộc với 2.906 lượt CBCC, đoàn viên, hội viên và người dân tham dự. Quận Ninh Kiều tổ chức Chương trình gặp gỡ công dân, giải đáp TTHC năm 2018, với chuyên đề “Gặp gỡ công dân giải đáp chính sách, TTHC về lĩnh vực bảo trợ xã hội” từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2018.

Về công tác kiểm tra CCHC:

Triển khai Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố, Đoàn kiểm tra CCHC thành phố năm 2018 do Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra đợt 1 tại tại 05 đơn vị[1] .

Cùng với hoạt động kiểm tra định kỳ, công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị tiếp tục được tăng cường. Trong quý III, Tổ Kiểm tra đột xuất về CCHC của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tại 05 đơn vị gồm 3 quận, huyện và 02 xã, phường.

Công tác tự kiểm tra CCHC được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết TTHC. Huyện Phong Điền tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tại 13 đơn vị (06 phòng chuyên môn và 07 UBND cấp xã). Quận Ô Môn kiểm tra đột xuất 07 phường về tình hình dự họp trực tuyến; thường xuyên giám sát hoạt động của Bộ phận một cửa của quận và phường qua hệ thống camera. Quận Cái Răng kiểm tra 21 đơn vị. Huyện Thới Lai kiểm tra 11 đơn vị (4 phòng chuyên môn và 7 xã, thị trấn); kiểm tra đột xuất 12 lượt tại các phòng chuyên môn, 21 lượt tại các xã, thị trấn. Quận Ninh Kiều thực hiện kiểm tra định kỳ CCHC, kiểm tra chuyên đề CCHC từ ngày 19/6/2018 - 09/7/2018 tại 04 phòng chuyên môn của quận gồm Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp và 02 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh quận và UBND 13 phường. Song song đó, tổ chức kiểm tra chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND 13 phường.

Về cải cách thể chế

Trong quý, Sở Tư pháp thẩm định 03 dự thảo Quyết định của UBND thành phố, 27 văn bản trao đổi, hướng dẫn các sở, ngành liên quan tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thể thức, thẩm quyền, nội dung theo đúng trình tự và quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý 13 dự thảo văn bản trung ương và 28 dự thảo văn bản địa phương; tự kiểm tra 08 quyết định của UBND thành phố, kiểm tra theo thẩm quyền 01 quyết định của UBND cấp huyện[2].

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

Trong quý III, UBND thành phố đã ban hành 12 Quyết định (244 TTHC ban hành mới; 176 TTHC bị bãi bỏ); lũy kế từ đầu năm đến nay đã ban hành 38 quyết định công bố. Tất cả TTHC được công khai cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trừ những TTHC do cấp Bộ chưa nhập nên không thể địa phương hóa. Đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban ngành thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá TTHC nhằm cắt giảm tối đa chi phí trong thực hiện TTHC. Kết quả: rà soát 38 TTHC, kiến nghị sửa đổi 14 văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, cắt giảm 262.353.272 đồng với tỷ lệ cắt giảm trung bình là 16,47%.

Việc công khai TTHC được thực hiện theo đúng quy định. Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận một cửa được sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện tốt, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC; đồng thời, ngoài việc công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, thành phố còn chỉ đạo sở, ngành, quận, huyện tổ chức công khai trên Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố với đầy đủ các thủ tục.

Trong quý, Đoàn Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC đã thực hiện kiểm tra tại các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ và UBND quận Ninh Kiều nhằm nắm bắt kịp thời tình hình triển khai công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị được kiểm tra; hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra triển khai thống nhất, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC và phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân khi thực hiện TTHC.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Thành phố kiện toàn và thành lập 8 tổ chức phối hợp liên ngành; quyết định phê duyệt cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ cho 10 đơn vị; xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành của thành phố; ban hành kế hoạch về việc đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; Quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế bổ sung 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo UBND quận Bình Thủy, huyện Phong Điền về việc thực hiện tinh giản biên chế  theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Quyết định điều chuyển chỉ tiêu biên chế hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định;

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)

- Thành phố hoàn thiện các nội dung cuối cùng trong quá trình nghiệm thu hợp đồng tư vấn hỗ trợ hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính nhà nước (trao đổi với các cơ quan, đơn vị xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị hành chính, đồng thời, tổng hợp thống kê số lượng người làm việc theo vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị hành chính).

- Có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả hoàn thiện các nội dung của Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức hành chính theo Quyết định số 2079/BNV của Bộ Nội vụ. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt số lượng người làm việc theo khung danh mục vị trí việc làm;

- Về thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý: Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng tại thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tại thành phố Cần Thơ, trong quý III, thành phố tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ; Phó Giám đốc Sở Công Thương.

- Về nâng ngạch công chức: trong quý III, thành phố tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cho 62 cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đã có thông báo kết quả điểm thi.

Về cải cách tài chính công

- Về tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ[3]: Toàn thành phố có 287 đơn vị triển khai thực hiện, trong đó: 42 đơn vị cấp thành phố, 245 đơn vị cấp huyện (gồm 160 đơn vị thuộc khối hành chính, đoàn thể; 85 đơn vị xã, phường, thị trấn). Tất cả các đơn vị ban hành quy chế quản lý tài sản công và quy chế chi tiêu nội bộ; trong quy chế có thể hiện từng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả tăng thu nhập cho từng cán bộ, công chức.

- Về tình hình thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP[4]: Toàn thành phố có 583 đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện. Trong đó, cấp thành phố: 132 đơn vị;cấp huyện: 451 đơn vị, giảm 04 đơn vị so với 06 tháng đầu năm 2018 (giải thể  Ban quản lý chợ  Cờ Đỏ,  Ban quản lý chợ Thới Lai, Ban quản lý chợ Ô Môn, Trung tâm khyến nông huyện Thới Lai). Số lượng đơn vị sự nghiệp cấp thành phố tự bảo đảm chi thường xuyên 9 tháng đầu năm 2018 là 25 đơn vị, có tăng 08 đơn vị so với năm 2017 (năm 2017 có 17 đơn vị). 100% đơn vị sự nghiệp công thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính.

Về hiện đại hóa hành chính

Trong quý III, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Cụ thể như, Công văn số 1775/UBND-KGVX ngày 05 tháng 6 năm 2018 về việc tăng cường thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông đến xã, phường, thị trấn trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của thành phố; Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế điều phối, ứng cứu sự cố và hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ; Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Cần Thơ.

Tiếp tục triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tuân thủ theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. Trong quý 3, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tham mưu triển khai xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử thành phố thông qua 04 dự án đầu tư công đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư[5].

- 100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong quản lý, gửi nhận văn bản điện tử liên thông. 92% văn bản không mật trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy. Tỷ lệ cán bộ công chức của thành phố sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên trong công việc đạt 95%.

- Việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng: thành phố tiếp tục rà soát việc sử dụng chữ ký số và duy trì việc cấp phát cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Toàn thành phố hiện có 369 chứng thư số tổ chức và 907 chứng thư số cá nhân. Việc ứng dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử, giúp rút ngắn quá trình xử lý công việc, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc của công chức, viên chức.

- Tổng số dịch vụ hành chính công (toàn bộ số lượng TTHC của thành phố): 1.867 TTHC; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 492 dịch vụ; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 242 dịch vụ.

* Các nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018

1. Phấn đấu đến cuối năm 2018, thành phố đạt các mục tiêu về CCHC, gồm:

a) Đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC: 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời đúng quy định; kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp được xử lý kịp thời, đúng quy định; ít nhất 30% cơ quan thực hiện TTHC được kiểm tra, giám sát;

b) Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước:

- 100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong quản lý, gửi nhận văn bản liên thông; 95% văn bản không mật trình UBND thành phố dưới dạng điện tử, bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy;

- Xây dựng Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công trực tuyến thành phố; duy trì cập nhật thông tin và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý thông tin CBCCVC trên địa bàn thành phố. Phấn đấu đến cuối năm thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu nội dung hiện đại hóa hành chính đã đề ra.

c) Kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất tối thiểu 60% sở, ban, ngành, 100% UBND cấp huyện, 40% UBND cấp xã; 100% sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thực hiện tự kiểm tra công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước.

2. Đẩy mạnh triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

3. Triển khai Quy định về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cấp sở và cấp huyện.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất về CCHC và giải quyết các vướng mắc về TTHC nhằm nâng cao chất lượng CCHC của thành phố.

6. Tổ chức đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2018./.

Việt Uyên - Sở Nội vụ Cần Thơ


[1]   Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND quận Ninh Kiều.

[2] Lũy kế, trong 9 tháng đầu năm, Sở Tư pháp thẩm định 06 dự thảo nghị quyết  và 11 dự thảo quyết định của UBND thành; 77 văn bản trả lời về xây dựng nghị quyết và quyết định do các sở, ngành dự thảo. Tham gia góp ý 25 dự thảo văn bản của Trung ương và 76 dự thảo văn bản địa phương. Tự kiểm tra 17 quyết định của UBND thành phố; kiểm tra theo thẩm quyền 06 quyết định của UBND cấp huyện.

[3] Nghị định số 130/2005/NĐ-CP  ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ

[4] Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

[5] Gồm có: Dự án “Nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin thành phố Cần Thơ”; Dự án “Xây dựng các Cơ sở dữ liệu dùng chung”; Dự án “Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung toàn thành phố”; Dự án “Xây dựng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực.

 

Lượt truy cập

116752

Hôm qua:
16
Hôm nay:
11
Tuần này:
203
Tất cả:
116752

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.