Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Chính phủ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

08:43 - 07/07/2020

Với mục tiêu thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Théo đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với 10 ngành, lĩnh vực sau:

a) Ngành, lĩnh vực nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy hành chỉnh nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm;

b)  Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: Biển và hải đảo;

c)  Ngành, lình vực thông tin và truyền thông, gồm: Phát thanh và truyền hình;

d)  Ngành, lĩnh vực văn hóa, gồm: Điện ảnh;

đ) Ngành, lĩnh vực y tế, gồm: Khám bệnh, chữa bệnh;

e)  Ngành, lĩnh vực xây dựng, gồm: Hoạt động đầu tư xây dựng; kiến trúc; quy hoạch; phát triển đô thị;

g)  Ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ, gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ;

h)  Ngành, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, gồm: Quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; an toàn, vệ sinh lao động;

i)   Ngành, lĩnh vực tài chính, gồm: Thu ngân sách nhà nước; chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; phí và lệ phí; tài sản công;

k) Ngành, lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, gồm: Quản lý đầu tư; đầu tư công; đầu tư nước ngoài.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp; rà soát lại tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyên hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật;  Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ quản lý ngành, lĩnh vực các nội dung cần phân cấp quản lý phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh của địa phương; thực hiện phân cấp quản lý nhà nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc tại Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trung Hậu

Lượt truy cập

124097

Hôm qua:
42
Hôm nay:
13
Tuần này:
293
Tất cả:
124097

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.