Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Chỉ đạo về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

10:22 - 18/09/2020

Ngày 10/9 Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản chỉ đạo về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Theo đó, Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Riêng đối với các chức danh thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Chủ tịch UBND thành phố thì thời điểm thực hiện việc đánh giá, xếp loại vẫn được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm.

Đối với đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai Nghị định số 90/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có); căn cứ để xác định tỉ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Về công tác đánh giá, xếp loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo thuộc diện Thành ủy, UBND thành phố quản lý theo Quy định số 20-QĐ/TƯ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND thành phố làm cơ sở đánh giá, xếp loại các chức danh lãnh đạo, quản lý theo các quy định hiện hành có liên quan.

File đính kèm

Trung Hậu

Lượt truy cập

130930

Hôm qua:
19
Hôm nay:
6
Tuần này:
105
Tất cả:
130930

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.