Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Cần Thơ triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

16:05 - 13/05/2022

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do vậy trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các đoàn thể, người dân cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC đối với các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội về thực hiện các nhiệm vụ CCHC; xác định những lợi ích thiết thực, hiệu quả mà công cuộc CCHC đem lại cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022, cụ thể là:

Sở Tư pháp: chủ trì tham mưu xây dựng nội dung cải cách thể chế. Trong đó, xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế;.

Sở Nội vụ: đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm, bổ sung một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Văn phòng UBND thành phố: chủ trì tham mưu xây dựng nội dung cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính giảm tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước để tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu và công khai, minh bạch.

Sở Tài chính: nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng. Tăng cường các giải pháp để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa.

Sở Thông tin và Truyền thông: là đầu mối thúc đẩy triển khai, theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số trên các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ: chủ trì tham mưu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 điện tử (gọi tắt là ISO điện tử) cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Việt Uyên

Lượt truy cập

152111

Hôm qua:
83
Hôm nay:
84
Tuần này:
84
Tất cả:
152111

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3730759 - Fax: (0292) 3825228, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0292 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.