Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ tinh giản biên chế đối với 120 trường hợp trong năm 2018

16:41 - 27/02/2019

Cần Thơ tinh giản biên chế đối với 120 trường hợp trong năm 2018

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2018 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ.

Theo đó, năm 2018 thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 120 trường hợp (trong đó khối Đảng, đoàn thể là 25 trường hợp; cơ quan hành chính: 03 trường hợp; đơn vị sự nghiệp công lập: 87 trường hợp; cán bộ, công chức cấp xã: 05 trường hợp.

Như vậy từ năm 2015 đến đến nay, thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 226 trường hợp, bao gồm:  Công chức: 13; viên chức sự nghiệp: 200 và công chức cấp xã: 13.

Trong thời gian tới, để đạt mục tiêu tinh giản biên chế thành phố đã đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện; khôngđể tăng tổng biên chế của cơ quan, đơn vị và địa phương. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao thêm nhiệm vụ mới thì các cơ quan, đơn vị và địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.

Nâng cao trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế đạt hiệu quả trong thời gian tới theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (chỉ tuyển dụng mới 50% biên chế tinh giản, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật để thực hiện tuyển dụng mới).

Thực hiện rà soát, sắp xếp lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, bảo đảm bố trí đủ số lượng học sinh trên lớp theo các cấp, bậc học, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định; đẩy mạnh lộ trình thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm sớm đạt lộ trình tinh giản và cắt giảm biên chế.

Thực hiện nghiêm túc lộ trình cắt giảm biên chế của Bộ Nội vụ gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, đánh giá và phân loại công chức, viên chức theo đúng quy định của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo, sức khỏe; những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; những người dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Sử dụng biên chế đúng với chức năng, nhiệm vụ và loại hình cơ quan, đơn vị; chấm dứt việc điều động, biệt phái viên chức từ các đơn vị sự nghiệp làm nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính.

Chấm dứt ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao.

Tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 2980/QĐ-UBND và Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính và Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020).

Trung Hậu - P.CCHC

Lượt truy cập

104629

Hôm qua:
53
Hôm nay:
47
Tuần này:
101
Tất cả:
104629

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.