Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

13:37 - 10/05/2021

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố, thời gian qua việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa nghiêm. Một số công việc nêu trong các chương trình, nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố triển khai chưa đúng tiến độ, thiếu tính chủ động và quyết liệt trong thực hiện, dẫn đến chất lượng, hiệu quả chưa cao; chưa thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định pháp luật, công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm, còn nhiều thiếu sót, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính và trực tiếp là hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố; Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao. Người đứng đầu ngành, địa phương, đơn vị phải nắm chắc tình hình và bao quát toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình; chủ động giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm đã được phân công, phân cấp, ủy quyền; bảo đảm thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên; thực hiện đúng vai trò chủ trì, phối hợp theo phân công để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của các cơ quan, tổ chức hành chính đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác rà soát để có biện pháp khắc phục ngay các thủ tục hành chính còn rườm rà, khó thực hiện hoặc không cần thiết, rút ngắn thời gian quy trình giải quyết; không để hồ sơ giải quyết chậm trễ, quá thời hạn quy định.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức để phù hợp với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, quận, huyện; rà soát, điều chỉnh và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương, đơn vị mình; phân công công tác rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; tiếp tục hoàn thiện về khung năng lực và vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, làm cơ sở cho việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường nhằm phát huy tiềm năng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Từng ngành, địa phương, đơn vị căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng vị trí việc làm, từng cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Nội dung Quy chế cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao (lượng hóa các chỉ tiêu cụ thể), việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, công sở. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên và chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

Trung Hậu

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.