Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: Tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

06:48 - 29/09/2021

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm sự nghiêm minh trong thi hành pháp luật.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung, công việc sau:

Một là, tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị phải thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đùn đẩy, né tránh, bỏ sót nhiệm vụ; trong quá trình tham mưu giải quyết công việc phải thể hiện rõ quan điểm trên cơ sở phân tích, làm rõ sự phù hợp của nội dung đề xuất với các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế; trường hợp nội dung đề xuất thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhưng còn chồng chéo, hoặc chưa thống nhất giữa các cơ quan được giao phối hợp thì phải phân tích, nêu rõ quan điểm, chính kiến của ngành, địa phương, đơn vị trình.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý, và giải quyết công việc trên môi trường điện tử.

Chỉ đạo quản lý thực hiện và giám sát chặt chẽ quy trình quản lý văn bản đi, đến trong môi trường mạng (tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản giữa các đơn vị trong, ngoài; giữa các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, phối hợp giải quyết công việc); tuân thủ các tiêu chuẩn trong giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật và chế độ bảo mật thông tin nhà nước; các quy trình, quy phạm kỹ thuật của hệ thống và quy định về quy trình xử lý văn bản đi, đến tại cơ quan, đơn vị;

Siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ, công việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc được giao; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, thiếu hợp tác, phối hợp, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung.

Ba là, kiên quyết thực hiện điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ được giao chậm tiến độ (do nguyên nhân chủ quan), giải quyết công việc chậm trễ, ách tắc; cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách (đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý) không hoàn thành nhiệm vụ, có hiệu quả công việc và chất lượng tham mưu thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong năm….

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phân công của cấp trên; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội; phát huy tính hiệu quả, thiết thực việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền tải, nhân rộng những yếu tố tích cực, những giá trị văn hóa nhân văn…; đồng thời, tích cực đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội; phê bình, phản đối các hành vi lợi dụng Internet, mạng xã hội để chia sẻ, thông tin, bình luận, đăng tải những hình ảnh phản cảm, nội dung không chính thống,..

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt các trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực; tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định. Đồng thời, giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố việc sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương không chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố, việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ hàng tháng./.

Việt Uyên

Lượt truy cập

134692

Hôm qua:
18
Hôm nay:
0
Tuần này:
128
Tất cả:
134692

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.