Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII năm 2018

11:15 - 03/12/2018

Cần Thơ: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là Nghị quyết số 08/NQ-CP) và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (viết tắt là Chương trình số 28-CTr/TU), ngày 13 tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; trên cơ sở đó, ngày 04 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình đã được quy định. Ngoài ra, để đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo chủ trương của Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 về việc đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2020 trình Ban Thường vụ Thành ủy có ý kiến trước khi tổ chức thực hiện. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 150-TB/TU ngày 05 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (giai đoạn đến năm 2020), theo đó sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo lộ trình đề ra. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

Đối với việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập

Thành phố đã và đang tổ chức triển khai sắp xếp, kiện toàn đối với 155 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: Sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập 135 đơn vị (11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; 61 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; 63 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện); giải thể 10 đơn vị sự nghiệp(1); cổ phần hóa và xã hội hóa 08 đơn vị (trong đó 07 đơn vị tiến hành cổ phần hóa, xã hội hóa 01 đơn vị); 02 đơn vị hạch toán như doanh nghiệp. Để thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng Đề án chi tiết về kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo quy định của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với công tác quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Năm 2018, thành phố Cần Thơ được Bộ Nội vụ thẩm định giao 22.449 biên chế, giảm 515 biên chế so với năm 2017. Tuy nhiên, nhằm đạt chỉ tiêu tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước từng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ủy ban nhân dân thành phố đã đẩy mạnh lộ trình thực hiện tự chủ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập. Vì vậy, ngoài việc cắt giảm 515 biên chế sự nghiệp theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, thành phố đã chủ động chuyển 08 đơn vị sự nghiệp y tế sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, cắt giảm vượt 819 biên chế so với số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ thẩm định. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thành phố đã và đang thực hiện giải pháp quản lý biên chế đối với từng đơn vị sự nghiệp theo hình thức: biên chế chính thức (trên cơ sở viên chức hiện có) và chỉ tiêu chờ tuyển dụng (được giao theo định mức và đang có kế hoạch tuyển dụng). Khi đơn vị có kế hoạch tuyển dụng viên chức, thành phố sẽ thực hiện chuyển từ chỉ tiêu chờ tuyển dụng sang số lượng người làm việc chính thức nhằm quản lý chặt chẽ, đảm bảo chỉ tuyển dụng không quá 50% biên chế đã được tinh giản và giải quyết nghỉ hưu thôi việc theo quy định của pháp luật.

Đến nay, thành phố đã trình Bộ Nội vụ thẩm tra thống nhất tinh giản biên chế đối với viên chức 214 và thực hiện cắt giảm 2.050 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, lũy kế đến năm 2018, tỷ lệ thực hiện tinh giản và cắt giảm số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập là 2.264/2.313 người, đạt 98% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Việt Uyên - Sở Nội vụ TPCT

Lượt truy cập

106322

Hôm qua:
58
Hôm nay:
14
Tuần này:
182
Tất cả:
106322

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.