Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

08:41 - 12/10/2017

Cần Thơ: đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá và quán triệt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng; đại diện lãnh đạo, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ hoặc Chánh Văn phòng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp thành phố, Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Tại Hội nghị, ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ dã báo cáo tóm tắt dánh giá kết quả công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố từ năm 2015 đến nay. Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống nhấn mạnh:

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục rà soát để sáp nhập các phòng, ban chuyên môn; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, có phương án giải quyết đối với những đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả; đẩy mạnh cơ chế tự chủ toàn diện đối với các đơn vị sự nghiệp còn lại nhằm đạt mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, tránh chồng chéo;

b) Giao Chủ tịch UBND quận, huyện rà soát và xây dựng Phương án sắp xếp các đơn vị: Trung tâm khuyến nông, Trạm thủy lợi, Ban Quản lý chợ, Đài Truyền thanh, Trung tâm văn hóa và mạng lưới trường lớp thuộc cấp huyện quản lý phù hợp với quy mô, số lượng học sinh;

Giao Giám đốc Sở Y tế: xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm: Phòng, chống HIV/AIDS, Y tế dự phòng, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Truyền thông giáo dục sức khỏe, Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường.

c) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm lộ trình cắt giảm biên chế theo quy định tại Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành lộ trình cắt giảm biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp của thành phố Cần Thơ giai đoạn đến năm 2021, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, đánh giá và phân loại công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;

d) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác xác định vị trí việc làm, rà soát trình độ đào tạo, tiêu chuẩn, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không đạt yêu cầu về trình độ đào tạo, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, dôi dư do xác định vị trí việc làm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy phải mạnh dạn đưa vào đối tượng tinh giản biên chế; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc chỉ tuyển dụng mới 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết nghỉ hưu, thôi việc theo quy định.

e) Về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhất là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trưởng phòng chuyên môn cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần khách quan, trung thực, không chiếu cố, gia giảm, quen thân; xác định công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là một trong những khâu quan trọng trong công tác cán bộ và phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhằm làm cơ sở thực hiện việc tinh giản, đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức không đủ phẩm chất, kém năng lực công tác và không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp sau:

a) Thực hiện kiện toàn ngay các tổ chức, nhân sự có liên quan đến công tác tham mưu về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; lựa chọn nhân sự đủ năng lực đáp ứng cho công việc, mạnh dạn luân chuyển công chức thiếu quyết tâm, hạn chế trong tham mưu, đề xuất và quản lý;

b) Chịu trách nhiệm chính trong thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo từng năm và cả giai đoạn đến năm 2021;

c) Ngoài các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đề án sáp nhập, giải thể, chuyển đổi thành công ty cổ phần nêu trên, Thủ thưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp còn lại, nếu thuộc đối tượng thì đưa bổ sung vào Đề án. Trường hợp đơn vị sự nghiệp không thuộc đối tượng của Đề án thì đẩy mạnh chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn; thời hạn hoàn thành việc xây dựng Đề án vào cuối năm 2017. Sau năm 2017 vẫn còn đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện để đưa vào Đề án mà cơ quan, đơn vị, địa phương đó không thực hiện thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm;

d) Thận trọng trong việc đề xuất thành lập mới cơ quan, đơn vị; tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức nhằm đảm bảo quá trình sắp xếp, tinh giản có hiệu quả. Tạm dừng việc tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố cho đến khi điều chuyển xong số lượng giáo viên thừa, thiếu của thành phố. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND quận, huyện hoàn tất việc điều chuyển giáo viên từ đơn vị thừa sang đơn vị thiếu trong tháng 11 năm 2017. Sau khi hoàn thành công tác điều chuyển, trường hợp thành phố còn thiếu giáo viên sẽ thực hiện tiếp nhận giáo viên mới (kể cả giáo viên ngoài thành phố) theo quy định;

đ)  Quản lý chặt chẽ, hiệu quả các khâu: rà soát tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Giao Giám đốc Sở Nội vụ làm nhiệm vụ tổng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề này; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc;

e) Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện, Ngân hàng nhà nước hỗ trợ, tạo thêm số lượng việc làm trong xã hội nhằm hỗ trợ cho quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xác định vị trí việc làm và tinh giản biên chế, không để tác động xấu về mặt xã hội do đợt sắp xếp này./.

Việt Uyên.

Lượt truy cập

126430

Hôm qua:
63
Hôm nay:
18
Tuần này:
81
Tất cả:
126430

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.