Banner

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Đường dây nóng: 0931.015.119 - 0931.016.119

Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa

Cần Thơ: kết quả rà soát, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018

07:53 - 05/10/2018

Cần Thơ: kết quả rà soát, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Trong quý, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành các văn bản:

- Công văn số 3175/VPUB-KSTTHC ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Công văn số 8353/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành, gửi mã định danh cơ quan phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử;

- Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Bên cạnh đó, các sở, ngành, quận, huyện cũng đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện.

2. Công bố, công khai thủ tục hành chính và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử thành phố

a) Việc công bố, công khai thủ tục hành chính đảm bảo được thực hiện nghiêm túc: tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2018, ban hành 18 quyết định công bố 356 thủ tục hành chính ban hành mới, 0 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 306 thủ tục hành chính bị bãi bỏ ở 18 lĩnh vực. Tổng số thủ tục hành chính hiện tại của toàn thành phố: 2.062 (1.698 thủ tục cấp sở, 243 thủ tục cấp huyện, 113 thủ tục cấp xã, 04 thủ tục đặc thù, 04 thủ tục liên thông), tăng 239 thủ tục hành chính so với quý II năm 2018;

b) Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã cơ bản thực hiện tốt, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện;

c) Việc công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định. Hiện nay, ngoài việc công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, thành phố Cần Thơ còn chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tổ chức công khai trên Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố với đầy đủ các thủ tục.

3. Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thành phố tiến hành rà soát 59 thủ tục hành chính thuộc 23 lĩnh vực.

4. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính là 243.786 hồ sơ (Trong đó: 32.240 số hồ sơ mới tiếp nhận trực tuyến, 3.181 số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua, 208.365 số hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)).

Kết quả đã giải quyết 201.465 hồ sơ (Trong đó: 201.399 hồ sơ trả đúng hạn, 66 hồ sơ trả quá hạn); số hồ sơ đang giải quyết là 5.400 hồ sơ (Trong đó: hồ sơ chưa đến hạn là 5.398, hồ sơ đã quá hạn là 02). Chờ bổ sung hồ sơ, chờ thống nhất số liệu từ chủ đầu tư …

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018

1. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ công chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành và địa phương.

2. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

3. Thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.

4. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.

5. Tiếp tục triển khai, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố.

6. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trong triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước./.

Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

Lượt truy cập

104629

Hôm qua:
53
Hôm nay:
47
Tuần này:
101
Tất cả:
104629

© CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Cải cách hành chính TPCT

Trụ sở: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 3820715 - Fax: (0710) 3825228, Email: sonoivu@cantho.gov.vn

Phòng Cải cách Hành chính: 0710 3730759, Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn

Ghi rõ nguồn: "Trang Thông tin điện tử Cải Cách Hành Chính Thành Phố Cần Thơ" khi phát hành thông tin lại từ Trang này.